REGLAMENT DE SEGURETAT  EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

El carné de l'instal·lador de refrigeració-reparador permet la instal·lació, conservació i reparació de totes les instal·lacions de refrigeració per a la realització d'operacions, excloent-ne les corresponents a mitjans de transport aeris, marins i terrestres, que es regiran per les seves disposicions especials.

Formulari de contacte

INSTAL·LADOR DE GAS CATEGORIA A

INSTAL·LADOR DE GAS CATEGORIA A

els instal·ladors habilitats per gas en aquesta categoria poden realitzar. En instal·lacions de gas: muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:

1. instal·lacions de combustible gasós, incloent estacions de regulació i soterranis interiors enterrats i parts de les instal·lacions que estan enterrades fora de l'edifici. Els soldadures de tubs de polietilè, que han de ser realitzats per soldadors de canonades de gas de polietilè, estan exclosos.

2. instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.

3. instal·lacions d'envasat de GLP per a ús propi.

4. instal·lació de gas a les estacions de servei de vehicles de gas.

5. instal·lacions de GLP per a ús domèstic en caravanes i autocaravanes.

6. verificació, realització de les proves i proves reguladores, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts en la normativa vigent.

7. posada en servei de la recepció d'instal·lacions que no requereixin d'un contracte de subministrament d'habitatge.

8. Inspecció de la recepció d'instal·lacions alimentades des de xarxes de distribució, d'acord amb les condicions establertes en l'epígraf 4.1.1. b) de ITC-ICG 07.

9. revisions de les instal·lacions on s'estableixin els corresponents ITC.

Formulari de contacte


INSTAL·LADOR DE GAS CATEGORIA B

INSTAL·LADOR DE GAS CATEGORIA B

Operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats per gas en aquesta categoria:

1. instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials de fins a 5 bar de pressió màxima de funcionament, tant comuns com individuals i qualsevol que sigui la potència del disseny, situació i família de gas, excloent-hi les oportunitats interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que estan enterrats per l'exterior de l'edifici.

2. instal·lacions d'envasament de gasos liquats del petroli per al subministrament de les instal·lacions receptores.

3. instal·lacions de GLP per a ús domèstic en caravanes i autocaravanes.

4. connexió i muntatge d'aparells de gas.

5. posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no manipulats (tipus A electrodomèstics) i aparells de gas dirigits (tipus B i C) d'alimentació útil fins a 24,4 kW, que s'adapten al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les fotes cobertes de gas de foc.

6. posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas dirigits (tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmica per a focs coberts, que s'adapten al tipus de gas subministrat, complint requisits específics, a què fa referència el paràgraf 2.1.2. ITC-ICG 09.

Formulari de contacte


CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA

OBJECTIUS

Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.

DURADA

60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)

Formulari de contacte


10112020 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

10112020 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.